The Staus Farm

125 Farm Acres | 114 Crop Acres | Pettis County, Missouri

Farm Tour | September 16, 2018 | 3 Minutes